Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  Эвлэрлийн гэрээ

  2014 оны ... сарын ... өдөр Дугаар ... Дархан

  Өргөдөл гаргагч: ............................................овгийн .................................................. хаяг ................................аймаг .............................сум, ..............баг, ......................тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ........................... утас .................................................

  Эвлэрэлд уригдсан тал:..............................овгийн ............................................ хаяг ............................... аймаг ..................................сум, .............. баг, ...................тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ........................... утас .................................................

  Маргааны агуулга:...................................................................................................... .............................................................................................................................................

  Талуудын байр суурь:

  - Өргөдөл гаргагч:........................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  -Уригдах тал: ...................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Сум дундын 7 дугаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч ................ийн дэмжлэгтэйгээр ......................................................................................................................

  ................................................................................................................................................маргааны талаар харилцан тохиролцож, Ýвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Èргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн 2014 оны ... сарын ... -ны өдөр эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож эвлэрлийн гэрээ байгуулав. Үүнд:

  1. ....................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

   

  Эвлэрлийн гэрээ байгуулсан:

  Өргөдөл гаргагч........................................../ /

  Эвлэрэлд уригдсан тал............................../ /

  Эвлэрүүлэн зуучлагч.................................../ /