» » Гибрид шуудангийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.