Шүүн таслах ажиллагааны болон тамгын газрын үйл ажиллагааны хагас жилийн тайлангаа хэлэлцүүллээ

Шүүн таслах ажиллагааны хагас жилийн тайлан, мэдээ гарсантай холбогдуулан нийт шүүгч, ажилтны 2019 оны 06 сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар тайлагнан хэлэлцүүлэв.

Хуралдаанаар Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхүүдийн шүүн таслах ажиллагааны энэ оны хагас жилийн тайланг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан ажлын ачаалал, чанар, үр дүнг тооцов.

Мөн шүүхийн тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, цаашид анхаарч ажиллах асуудлыг тодорхойллоо.