2019 оны 08 сарын байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэр