Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулав

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн хүсэлтийн дагуу “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай” хууль болон холбогдох журам, ажиллагааны талаар танилцуулга сургалтыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулав.

Сургалтыг шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Наранцэцэг удирдан, тус сургуулийн сургалтын алба болон санхүүгийн албаны нийт 12 ажилтан хамрагдав.