Танилцуулга сургалт хийлээ.

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 1-5 дугаар багийн иргэдэд “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай” хууль болон холбогдох журам, ажиллагааны талаар танилцуулга сургалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулав.

Сургалтыг шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Наранцэцэг удирдан, тус багийн иргэд болон багийн ажилтан нийт 25 хүн хамрагдав.