Нэхэмжилэл гаргах загвар

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧААР ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ НЭХЭЖМЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ТӨРСӨН ОН ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛСОНД ТООЦУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ШУДАРГА ЭЗЭМШИГЧЭЭР ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ

 

ИРГЭНИЙГ ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАМЖГҮЙД ТООЦУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ХҮҮХЭД ҮРЧИЛСНИЙГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

ХАРИЦАГЧИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ХАМТЫН АМЬДРАЛТАЙ БАЙСНЫГ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС ГАРГУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР

 

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРӨГДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХЭД ГОМДОЛ ГАРГАХ НЬ

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ЭЗЭМШИГЧЭЭР ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

АСРАН ХАМГААЛАГЧААР ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР

 

АЖИЛД ЭРГҮҮЛЭН ТОГТООЛГОХ АЖИЛГҮЙ БАЙСАН ХУГАЦААНЫ ЦАЛИН ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ