Шүүх нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн аваад хийгддэг ажиллагаанууд