Иргэний ХХША явцад гаргах зарим хүсэлтүүдийн загварууд

ГЭРЧ АСУУЛГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЗАГВАР 

НОТЛОХ БАРИМТ ГАРГУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЗАГВАР

ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЗАГВАР

ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭТИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЗАГВАР