Өргөдөл гаргах загвар

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ГЭР БҮЛИЙН МАРГААНЫ ТАЛААР ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗАГВАР 

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗАГВАР